Wstęp- historia Luborzycy

  • 18 listopada 2009

Luborzyca i jej okolice leżą w północno-wschodniej części woje­wództwa krakowskiego. Wieś oddalona jest około 15 km od Krakowa. Jest to region malowniczych pagórków i dolin, lasów i drobnych strumyków wijących się wśród łąk. Historia łych ziem, leżących na szlaku komunikacyjnym między najstarszymi miastami polskimi – Krakowem i Wiślicą – rozpoczyna się już w cza­sach tworzenia się państwa polskiego. Odkrycia i znaleziska archeo­logiczne dokonane w latach trzydziestych XX wieku przez Polską Akademię Umiejętności na polach „Zachmielnicy” w Goszycach w pełni potwierdzają istnienie osadnictwa na tych terenach już w cza­sach prehistorycznych. O wczesnym osadnictwie w tych stronach świadczy również kurhan nadziejowy, którego ślady są jeszcze widoczne nad Łuczycami. Również Jan Długosz, polski dziejopisarz poda­je, że osadnictwo było dobrze zorganizowane w tych stronach już w czasach wczesno-średniowiecznych, a wsie były gęsto zaludnione. Wymienia on osady biskupa krakowskiego: Luborzyca, Głęboka, Sulechów, Wola Luborzycka i 2/3 wsi Marszowic.