Regulamin konkursu na bożonarodzeniową szopkę

 • 4 grudnia 2019

1. Postanowienia ogólne:

 • a. Regulamin określa cel, przebieg i warunki drugiej edycji konkursu „Bożonarodzeniowa szopka” (dalej zwanego Konkursem).
 • b. Organizatorem konkursu jest Redakcja Krzyża Luborzyckiego oraz Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Luborzycy

2. Cel i przedmiot Konkursu:

 • a. Celem Konkursu jest:
  • – wspieranie budowania więzi rodzinnych przez wspólną pracę,
  • – rozbudzenie zainteresowania regionalną kulturą,
  • – promowanie rękodzieła,
  • – zachęcanie do kreatywnego spędzania czasu.
 • b. Przedmiotem Konkursu jest wyróżnienie Szopek, które w oryginalny sposób prezentują ideę tematu.

3. Struktura Konkursu, Nagroda:

 • a. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Luborzycy.
 • b. Konkurs jest jednoetapowy.
 • c. W konkursie, spośród złożonych prac, spełniających warunki określone w Regulaminie, wybrane zostaną trzy zwycięskie prace, które zdaniem Jury najlepiej wypełniają cel Konkursu.
 • d. Dla każdego uczestnika przewidziana jest nagroda za uczestnictwo.
 • e. W zależności od ilości zgłoszonych prac liczba laureatów może ulec zmianie.
 • f. Organizator przewiduje zorganizowanie wystawy wszystkich nagrodzonych szopek.

4. Harmonogram:

 • a. Ogłoszenie konkursu na łamach adwentowego Krzyża Luborzyckiego: 1 grudnia 2019 roku,
 • b. Ostateczny termin składania prac w zakrystii kościoła parafialnego w Luborzycy: 15 grudnia 2019 roku,
 • c. Ocena prac: 16-24 grudnia 2019 roku,
 • d. Prezentacja prac na łamach świątecznego wydania Krzyża Luborzyckiego: 25 grudnia 2019 roku,
 • e. Ogłoszenie wyników Konkursu i rozdanie nagród: 6 stycznia 2020 roku (po mszy świętej o godz. 11:00),
 • f. Finałowa wystawa prac laureatów: 6 stycznia 2020 roku.
 • g. Harmonogram może ulec zmianie decyzją Organizatora. Zmiana harmonogramu nie stanowi zmiany Regulaminu.

5. Jury Konkursu:

 • a. W skład Jury wchodzą członkowie Redakcji Krzyża Luborzyckiego oraz księża parafii pw. Krzyża Świętego w Luborzycy.
 • b. Do zadań Jury należy w szczególności:
  • – ocena złożonych prac konkursowych,
  • – uzasadnienie wyboru i nagrodzenie uczestników.
 • c. W podejmowaniu decyzji przez Jury Konkursu obowiązuje zwykła większość głosów.

6. Warunki uczestnictwa w Konkursie:

 • a. W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież do lat 16.
 • b. Dopuszcza się zgłoszenie jednej pracy przez zespół maksymalnie dwuosobowy.
 • c. W przygotowaniu pracy mogą pomagać członkowie rodziny, jednakże praca powinna być wykonana w większości przez uczestnika konkursu.
 • d. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę konkursową.
 • e. Złożenie pracy jest jednocześnie zgodą na:
  • – postanowienia Regulaminu,
  • – przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z Konkursem (organizacja, przeprowadzeniem Konkursu, ogłoszeniem jego wyników, prezentacją prac w świątecznym wydaniu Krzyża Luborzyckiego oraz na wystawie).

7. Prace konkursowe:

 • a. Na pracę konkursową składa się Szopka, rozumiana jako makieta przedstawiająca wyobrażenie miejsca narodzin Jezusa Chrystusa z postaciami zaczerpniętymi z Ewangelii oraz tradycji ludowej.
 • b. Wymiary Szopki dowolne, jednak zaleca się, aby w podstawie nie przekraczała 60cm x 45cm.
 • c. Forma, jak i użyte materiały są dowolne.
 • d. Zachęca się, aby w pracy znalazły się motywy pochodzące ze sztuki regionalnej.
 • e. Każda praca powinna być na spodzie opatrzona: imieniem, nazwiskiem, wiekiem, miejscowością zamieszkania.
 • f. Uczestnik, składając pracę, oświadcza, że:
  • – zgłoszona praca jest jego twórczością,
  • – praca konkursowa nie była wcześniej w żaden sposób upubliczniona (ze szczególnym uwzględnieniem poprzedniej edycji Konkursu).

8. Kryteria oceny:

 • a. Złożone prace będą oceniane według następujących kryteriów:
  • – związek pracy konkursowej z tematem Konkursu,
  • – oryginalność w podejściu do tematu,
  • – forma pracy konkursowej, zastosowane materiały i wzory.

9. Nagrody, wystawa:

 • a. Organizator przewiduje nagrodzenie wszystkich uczestników, ze szczególnym uwzględnieniem trzech wyróżnionych prac.
 • b. Ogłoszenie wyników oraz przyznanie nagród nastąpi 6 stycznia 2020 roku po mszy świętej o godzinie 11.
 • c. Prace objęte Konkursem prezentowane będą przez cały Okres Narodzenia Pańskiego (od 25 grudnia 2019 roku do 13 stycznia 2020 roku). Główna wystawa zorganizowana zostanie 6 stycznia 2020 roku po mszy św. o godzinie 11:00.

10. Postanowienia końcowe:

 • a. Uczestnicy będą mogli odbierać prace po zakończeniu wystaw (od 13 stycznia 2020 roku).
 • b. Organizator zastrzega sobie prawo do zachowania wybranych prac, po wcześniejszym poinformowaniu autora.
 • c. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.