Krzyż Luborzycki

Pierwsze wydanie Krzyża Luborzyckiego ukazało się na początku 1991 roku. Powstało z inicjatywy ks. Kazimierza Jancarza – ówczesnego proboszcza, działacza „Solidarności” oraz duszpasterza robotników, który zarazem stał się jego pierwszym redaktorem i wydawcą. W periodyku, określanym mianem „katolickiego pisma parafialno-lokalnego”, publikowano wiadomości lokalne oraz informacje podawane przez Radio Watykańskie i Głos Ameryki. Zawierał również artykuły o tematyce religijnej, historycznej i społecznej, które powstawały przy udziale parafian.

Po śmierci ks. Jancarza redaktorami i wydawcami byli kolejni proboszczowie, którzy decydowali o programie pisma. W związku z tym zawartość „Krzyża Luborzyckiego”, jak i częstotliwość jego wydawania, ulegały zmianie. Przez lata pismo ukazywało się w cyklu cotygodniowym, później dwutygodniowym – aż do roku 2013, kiedy zaprzestano jego druku.

Nowy „Krzyż Luborzycki”

W 2016 roku, z inicjatywy ks. Mieszka Ćwiertni, grupa młodych zaangażowana w pracę przy Światowych Dniach Młodzieży podjęła się dzieła odbudowy parafialnego czasopisma. Gruntownej przebudowie uległa szata graficzna, poszerzono również ofertę programową pisma. Do współpracy zaproszono parafian, którzy na łamach „Krzyża Luborzyckiego” systematycznie dzielą się słowem i doświadczeniem w różnych dziedzinach. Pismo o charakterze społeczno-katolickim ukazuje się co miesiąc (z przerwą w okresie wakacji).

Nasza misja

Dwadzieścia pięć lat po ukazaniu się pierwszego egzemplarza podjęliśmy się szczególnego zadania, jakim jest podtrzymanie wieloletniej tradycji „Krzyża Luborzyckiego”, przy jednoczesnym wytyczeniu nowych kierunków dla pisma. To szczególnie istotne wobec postępujących przemian Kościoła w trzecim tysiącleciu, jak również nowych wyzwań stojących przed społeczeństwem.

Dzierżąc w rękach dorobek obywateli tej ziemi, podejmujemy się trudu formowania myśli społecznej w oparciu o chrześcijańskie idee. Towarzyszą nam wartości społecznej odpowiedzialności i aktywnej, świadomej wiary, zdolnej do otwartości i nieustannej odnowy. Naszym celem jest stworzenie pola do szerokiej dyskusji i zaproszenie do niej wszystkich, którym leży na sercu budowa wspólnoty wzniesionej na fundamencie braterstwa, solidarności i odpowiedzialnej wolności – opartej na trosce o bliźnich.

Szczególnie bliska jest nam idea Kościoła otwartego, promującego oddolne inicjatywy, które znajdują swe źródło w świeckich członkach Kościoła. To oni swoimi czynami świadczą o sile ewangelicznej wspólnoty. Istotne, aby wyrazem posoborowego Kościoła stały się czyny ludzi zdolnych do wzajemnego wsparcia oraz dzielenia się zdolnościami z innymi, również w celu budowania silnej społeczności lokalnej.

Pragniemy, aby „Krzyż Luborzycki” stał się narzędziem debaty otwierającej umysły i oczyszczającej ze skostniałych schematów. Zależy nam, aby udział w niej wzięli wszyscy czytelnicy – nie tylko poprzez czytanie, ale również przez czynny udział w pracy wydawniczej, dzieląc się słowem z innymi.

Wszystkich chętnych zapraszamy do współtworzenia naszego miesięcznika:
krzyzluborzycki@gmail.com

2016

2016_1

2016_2

2016_3

2017

2017_1

2017_2

2017_3

2017_4

2017_5

2017_6

2017_7

2017_8

2017_9

2017_10

2018

2018_1

2018_2

2018_3

2018_4

2018_5

2018_6

2018_7

2018_8

2018_9

2019

2019_1

2019_2

2019_3

2019_4

2019_5

KL_19_7

KL_19_8

2020

KL_20_1

KL_20_2

KL_20_3